Αρχική Προφίλ - Συνεργάτες Υπηρεσίες Έργα - Μελέτες Κατασκευές Downloads Links Νέα Επικοινωνία

 

 1

COMPOSITE     Civil Engineering

 
ServicesSection

  Print This Page

 Add To Favorites

  
ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι εκείνα, στα οποία γίνεται παρασκευή ή/και διάθεση σε πελάτες (καθισμένους, όρθιους, περαστικούς) ή διανομή φαγητών ή γλυκισμάτων ή οποιουδήποτε άλλου παρασκευάσματος τροφίμων ή ποτών ή αποθήκευση ή συντήρηση ή εμπορία κάθε είδους τροφίμων ή ποτών, καθώς και τα καταστήματα προσφοράς υπηρεσιών, εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί βλάβη στη δημόσια υγεία, όπως αναλυτικά αναφέρονται στις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.

1

Για την χορήγηση της άδειας υποβάλλονται στο αρμόδιο τμήμα του οικείου δήμου τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1 1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση

1 2. Προέγκριση Ίδρυσης Καταστήματος. Για την χορήγηση της Προέγκρισης κατατίθεται αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου.

Για την Προέγκριση απαιτούνται:

Ι. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση. Στην αίτηση υπεύθυνη δήλωση αναγράφονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου, η διεύθυνση κατοικίας του και εφόσον πρόκειται για εταιρεία, η επωνυμία και η έδρα αυτής. Επίσης, δηλώνεται το είδος του καταστήματος ή της επιχείρησης, περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου (περιοχή - οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο).

ΙΙ. Διάγραμμα της περιοχής (απόσπασμα χάρτη ή σκαρίφημα, από το οποίο να προκύπτει η ακριβής θέση της εγκατάστασης, όπως οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο.)

ΙΙΙ. Υπεύθυνη Δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή του ιδιοκτήτη του καταστήματος (όταν δεν υπάρχει διαχειριστής), ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας ή (ελλείψει αυτού) η πλειοψηφία του αριθμού των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κλπ) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου αυτού, για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ή εργαστηρίου. Η εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), κατά περίπτωση θα φέρει το εξής περιεχόμενο:

i) Διαχειριστή όταν έχει κανονισμό: "Είμαι διαχειριστής της ενταύθα και επί της οδού ..., αρ. ... οικοδομής που στεγάζεται το κατάστημα που πρόκειται να λειτουργήσει ως ... από τ........ Η πολυκατοικία που στεγάζεται το κατάστημα έχει κανονισμό ο οποίος δεν απαγορεύει την ίδρυση και λειτουργία τέτοιου καταστήματος"

ii) Διαχειριστή όταν δεν έχει κανονισμό: "Είμαι διαχειριστής της ενταύθα και επί της οδού ..., αρ. ... οικοδομής που στεγάζεται το κατάστημα που πρόκειται να λειτουργήσει ως ... από τ........ Η πολυκατοικία που στεγάζεται το κατάστημα δεν έχει κανονισμό και η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγασμένων στο ίδιο κτίριο κατοικιών δεν απαγορεύει την λειτουργία τέτοιου καταστήματος"

iii) Ιδιοκτήτη όταν έχει κανονισμό (χωρίς διαχειριστή): "Είμαι ιδιοκτήτης του καταστήματος της οδού ..., αρ. ... που πρόκειται να λειτουργήσει ως ... από τ........ Η πολυκατοικία που στεγάζεται το κατάστημα δεν έχει διαχειριστή, έχει κανονισμό, ο οποίος δεν απαγορεύει την ίδρυση και λειτουργία τέτοιου είδους καταστήματος"

iv) Ιδιοκτήτη όταν δεν έχει κανονισμό (χωρίς διαχειριστή): "Είμαι ιδιοκτήτης του καταστήματος της οδού ..., αρ. ... που πρόκειται να λειτουργήσει ως ... από τ........ Η πολυκατοικία που στεγάζεται το κατάστημα δεν έχει διαχειριστή, ούτε κανονισμό και η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο κατοικιών δεν απαγορεύει την λειτουργία τέτοιου είδους καταστήματος"

v) Όταν υπάρχουν τουλάχιστον δύο Ιδιοκτήτες: "Είμαι συνιδιοκτήτης του καταστήματος σε ποσοστό συγκυριότητας ...% της οδού ..., αρ. ... που πρόκειται να λειτουργήσει ως ... από τ........ Η πολυκατοικία που στεγάζεται το κατάστημα ........................ [ανάλογα με τις περιπτώσεις (iii) και (iv)]"

vi) Όταν ο ιδιοκτήτης είναι και ολοκλήρου της οικοδομής: "Είμαι μοναδικός ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης σε ποσοστό συγκυριότητας ...% (κατά περίπτωση) του καταστήματος και ολοκλήρου της οικοδομής επί της οδού ..., αρ. ... που πρόκειται να λειτουργήσει ως ... από τ........ και δεν απαγορεύω την ίδρυση και λειτουργία τέτοιου είδους καταστήματος."

{Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας υποβάλλεται η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση από όλους τους συνιδιοκτήτες}

Σημείωση: Η προέγκριση χορηγείται από το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προαναφερόμενης προθεσμίας, θεωρείται ότι η προέγκριση έχει χορηγηθεί σιωπηρά. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτησή του να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από το Δήμο.

Για την χορήγηση της άδειας Ίδρυσης και λειτουργίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην Υπηρεσία μας, εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης, με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες, κατόπιν αίτησης - γνωστοποίησης στο Δήμο, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται.

Η προέγκριση της ίδρυσης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Προέγκριση Δεν απαιτείται εφόσον:

α) από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται ότι η άδεια ίδρυσης εκδίδεται από άλλη αρχή (Ε.Ο.Τ., Λιμενική Αρχή, Υπουργεία κ.λ.π.)

β) πρόκειται για δραστηριότητα που είναι συνυφασμένη με την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών κτιρίων (π.χ. κυλικεία εντός δημόσιων κτιρίων)

γ) πρόκειται για δραστηριότητα υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα ασκηθεί εντός άλλου Κ.Υ.Ε., για το οποίο έχει ήδη εκδοθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

1 3. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.2690/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του Ν.3731/2008 και ισχύει. Εάν πρόκειται για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. απ' όλους τους μετόχους ή εταίρους, αντίστοιχα που εκπροσωπούν την εταιρεία. Εάν πρόκειται για Ο.Ε. ή Ε.Ε. απ' όλους τους ομόρρυθμους ή ετερόρρυθμους εταίρους. 

1 4. Προκειμένου περί αλλοδαπών

4α. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, για αλλοδαπούς - υπηκόους κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4β. Φωτοαντίγραφο ειδικής ταυτότητας ομογενούς ή προξενική θεώρηση για επαναπατρισμό, για ομογενείς.

4γ. Φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής για υπηκόους ξένου κράτους μέλους της Ε.Ε. (Π.Δ. 106/2007)

1 5. Εάν πρόκειται για εταιρεία προσκομίζονται:

5α. Φωτοαντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού σε ΦΕΚ για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ή θεωρημένο από το Πρωτοδικείο για Ο.Ε. ή Ε.Ε., απ' όπου θα προκύπτει και ο νόμιμος εκπρόσωπος.

5β. Δήλωση ορισμού του υγειονομικώς ή αγορανομικώς υπεύθυνου του καταστήματος, από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.

5γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του υγειονομικώς ή αγορανομικώς υπεύθυνου, περί αποδοχής ορισμού του.

1 6. Φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας (φωτοτυπία του πρώτου μέρους, της σελίδας με τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και της σελίδας ανανέωσης). Εάν πρόκειται για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. απ' όλους τους μετόχους ή εταίρους αντίστοιχα που εκπροσωπούν την εταιρεία. Εάν πρόκειται για Ο.Ε. ή Ε.Ε. απ' όλους τους ομόρρυθμους ή ετερόρρυθμους εταίρους. Δεν απαιτείται στην περίπτωση που ο νομέας ή υγειονομικός υπεύθυνος του καταστήματος, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια, δεν θα εργάζεται στο κατάστημα. (Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται σχετική Υπεύθυνη Δήλωση).

1 7. Αποδεικτικό Πληρωμής του προβλεπόμενου υπέρ του Δήμου παραβόλου, σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 61167/17-12-2007 (καταβάλλεται στο ταμείο του Δήμου)

560,00€ για θέατρα κινηματογράφους

840,00€ για κέντρα διασκέδασης κάτω των 200 θέσεων

1100,00€ για κέντρα διασκέδασης άνω των 200 καθισμάτων

180,00€ για υπεραγορές τροφίμων με εμβαδόν έως 1000τ.μ., 250,00€ από 1000τ.μ. - 5000τ.μ., 375,00€ από 5000τ.μ. και άνω

185,00€ για τα υπόλοιπα καταστήματα 

1 8. Βεβαίωση περί μη ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Δήμο.

1 9. Δύο (2) φωτογραφίες - εάν η άδεια χορηγείται σε φυσικό πρόσωπο ή στο όνομα εκπροσώπου νομικού προσώπου

1 10. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του αιτούντος ότι δεν τελεί υπό δικαστική απαγόρευση ή υπό δικαστική αντίληψη. Εάν πρόκειται για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. απ' όλους τους μετόχους ή εταίρους, αντίστοιχα, που εκπροσωπούν την εταιρεία. Εάν πρόκειται για Ο.Ε. ή Ε.Ε. απ' όλους τους ομόρρυθμους ή ετερόρρυθμους εταίρους.

1 11. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνονται τα ακόλουθα: ".... δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του π.δ. 180/1979, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει".

Η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται μόνο για τα καταστήματα, των οποίων συστατικό της λειτουργίας τους είναι η προσφορά οινοπνευματωδών ποτών (κέντρο διασκέδασης, εστιατόριο, ταβέρνα, μπαρ, αναψυκτήριο κλπ). Στην περίπτωση όπου την αίτηση υποβάλει εταιρεία, κατατίθενται υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/1986 του εκπροσώπου της εταιρείας και του υγειονομικώς υπεύθυνου, όλων των μελών προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.), όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε., όλων των διαχειριστών ΕΠΕ με το ίδιο περιεχόμενο.

Απαγορεύεται η χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (των άρθρων 37 & 38, 39, 40, 41 της Υ.Δ. Α1β/8577/83 του Π.Δ. 180/79 των οποίων συστατικό στοιχείο λειτουργίας είναι η προσφορά οινοπνευματωδών ποτών) στους ενδιαφερόμενους όταν αυτοί έχουν καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του Π.Δ. 180/79, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Δεν αποτελεί κώλυμα χορήγησης της άδειας εάν ο ενδιαφερόμενος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για τα αδικήματα αυτά και έχει παρέλθει πενταετία από την έκτιση ή την παραγραφή της ποινής ή την άφεση αυτής με χάρη, εκτός εάν η χάρη απενεμήθη με άρση των συνεπειών.

1 12. Οποιοδήποτε έγγραφο (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) απ' όπου να αποδεικνύεται η νόμιμη κατοχή του ακινήτου από τον αιτούντα (μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., συμβόλαιο μεταβίβασης κλπ.

1 13. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας ή βεβαίωσης της Δ/νσης Πολεοδομίας για κτίσματα πριν του έτους 1955, ότι το κτίσμα είναι νόμιμο και μη κατεδαφιστέο ή ότι υπόκειται σε αναστολή από την κατεδάφιση.

1 14. Σχεδιαγράμματα του καταστήματος εις τριπλούν υπογεγραμμένα από Μηχανικό, τα οποία θα συντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 7 της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης, από τα οποία να προκύπτει ότι ο χώρος είναι κύριας χρήσης προοριζόμενος για Κ.Υ.Ε., σε κλίμακα που θα αναφέρεται ρητά επί του σχεδίου και στο οποίο θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του καταστήματος, περιλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (π.χ. τουαλέτες για ΑΜΕΑ).

1 15. Βεβαίωση καταλληλότητας ηλεκτρολογικού, μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων από τον κατά περίπτωση αρμόδιο εγκαταστάτη μηχανικό (αγωγοί μεταφοράς οσμών, αερίων, καπνών, συστημάτων Α.Π.Ε. κλπ

1 16. Φωτοαντίγραφο της Δήλωσης έναρξης εργασιών που υποβλήθηκε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Για την υποβολή της Δήλωσης Έναρξης Εργασιών στην Αρμόδια Δ.Ο.Υ. απαιτείται αντίγραφο της απόφασης, περί Προέγκρισης της Ίδρυσης του καταστήματος.

1 17. Πρωτότυπη Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του αμέσως προηγούμενου εκμεταλλευτή, στην περίπτωση που το κατάστημα λειτουργούσε κατά το παρελθόν, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του προηγούμενου ως άνω εκμεταλλευτή, με το εξής περιεχόμενο: ".... έπαυσα οριστικά τη λειτουργία του καταστήματός μου (π.χ. καφετέρια-μπαρ κ.λ.π. στην ενταύθα οδό .... αρ. .... και επιθυμώ την ακύρωσή της υπ' αριθμ. ... από  .... άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματός μου"

1 18. Για καταστήματα άνω των 300τ.μ.

Έγκριση Κυκλοφοριακής μελέτης της Δ/νσης της Πολεοδομίας (Α.Δ.Σ. 197/95 αρ.4)

1 19. Για καταστήματα στη συνοικία Παλαιών Δήμου Βόλου

Εγκριτική απόφαση της πρότασης διαμόρφωσης των όψεων του κτιρίου στην επιτροπή Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Α.Δ.Σ. 463/99)

1 20. Για καταστήματα εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης

Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας, ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέστηκαν πλήρως και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ή ότι υφίσταται απαλλαγή από την υποχρέωση κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης του καταστήματος.

1 21. Για Κομμωτήρια και Καταστήματα Περιποίησης Χεριών και Ποδιών

21α. Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, του προσώπου στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια ή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ότι ο ενδιαφερόμενος πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος αυτού.

21β. Εάν η άδεια χορηγείται σε νομικό πρόσωπο ή σε φυσικό πρόσωπο που δεν έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος, προσκομίζονται τα φωτοαντίγραφα των βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών επαγγελματικής ικανότητας του απασχολούμενου προσωπικού καθώς και τα φωτοαντίγραφα των συμβάσεων εργασίας τους.

1 22. Για Κρεοπωλεία

22α. Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης ή πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας κρεοπώλη (Π.Δ. 126/2000, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 121/2006, άρθρο 20 παρ. 25 Ν.3399/2005) ή βεβαίωσης παραδοσιακού κρεοπώλη (468/90).

22β. Εάν η άδεια χορηγείται σε νομικό πρόσωπο ή σε φυσικό πρόσωπο μη κάτοχο σχετικής βεβαίωσης ή πιστοποιητικού, προσκομίζονται τα αντίγραφα των βεβαιώσεων ή πιστοποιητικών επαγγελματικής ικανότητας του απασχολούμενου προσωπικού, καθώς και τα αντίγραφα των συμβάσεων εργασίας του. 

1 23. Για Κέντρα Διασκέδασης (κάτω των 200 καθισμάτων)

23α. Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι διαθέτει τον απαιτούμενο από τις διατάξεις του Π.Δ. 257/2001 χώρο στάθμευσης.

Προσοχή:

- Για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται ιδιόκτητος ή μισθωμένος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των εκατό (100) μέτρων σε ευθεία γραμμή από το κατάστημα.

- Η αναλογία των θέσεων στάθμευσης, σε σχέση με τον αριθμό των καθισμάτων, που προβλέπεται για τη λειτουργία του καταστήματος, απαιτείται να είναι ένα προς έξι (1:6), ήτοι μια θέση για κάθε έξι καθίσματα.

- Αν διαπιστωθεί οποτεδήποτε η έλλειψη της προϋπόθεσης αυτής, η χορηγηθείσα άδεια ανακαλείται και επαναχορηγείται με την εξεύρεση του εν λόγω χώρου, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά το χρόνο χορήγησής της.

23β. Άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων, η οποία χορηγείται από αντίστοιχο Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης.

23γ. Τεχνική έκθεση μηχανικού για τα μέτρα ηχομόνωσης, που έχουν ληφθεί και βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η αποτελεσματικότητά της, σύμφωνα με την προβλεπόμενη ηχοπροστασία. Η τεχνική έκθεση θα συνοδεύεται με κάτοψη των χώρων, που θα αποτυπώνεται η θέση των ηχείων. Για τα υπαίθρια κέντρα διασκέδασης η μελέτη θα αναφέρει και την απόσταση από σημεία ηχοπροστασίας σύμφωνα με την Υ.Δ. Α5/3010/1985.

23δ. Βεβαίωση της Δ/νσης Πολεοδομίας για την απόσταση των υπαίθριων κέντρων διασκέδασης από την πλησιέστερη νόμιμη κατοικία, ξενοδοχείο, ναό κλπ (άρθρο 6 Υ.Δ. 3010/1985).

 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Ο φάκελος δεν παραλαμβάνεται αν δεν είναι πλήρης.

- Τα προσκομισθέντα φωτοαντίγραφα να είναι επικυρωμένα.

- Σε περίπτωση που ο φάκελος των δικαιολογητικών υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο, θα πρέπει να προσκομίζεται σχετική εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. Επίσης, σε περίπτωση που χρειαστεί τρίτο πρόσωπο να υπογράψει ως πληρεξούσιος του ενδιαφερομένου, θα πρέπει να προσκομίσει σχετική εξουσιοδότηση, η οποία θα περιβάλλεται από τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου.

- Οι υπεύθυνες δηλώσεις που απαιτούνται κατά περίπτωση να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος. Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου, όταν προσέρχεται αυτοπροσώπως, προσκομίζοντας το δελτίο της αστυνομικής του ταυτότητας ή τα αντίστοιχα πρωτότυπα έγγραφα.

- Η Υπηρεσία δύναται να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα Νομοθεσία κατά τον χρόνο χορήγησης της άδειας.

- Μετά τη συμπλήρωσή του, ο φάκελος διαβιβάζεται, εντός 5 ημερών, στις συναρμόδιες υπηρεσίες (Δ/νση Υγείας για τον υγειονομικό έλεγχο, Πυροσβεστική υπηρεσία για τη χορήγηση της βεβαίωσης πυρασφάλειας)

- Οι ανωτέρω υπηρεσίες οφείλουν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την παραλαβή του, να έχουν προβεί σε όλες τις αναγκαίες ελεγκτικές ενέργειες.

- Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εκδίδεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες, αφότου ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία με την επιστροφή του φακέλου στη υπηρεσία μας και εφόσον πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών, λογίζεται ότι η άδεια έχει εκδοθεί. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτησή του να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από το Δήμο.

- Σε περίπτωση, που για κάποιο λόγο δεν χορηγηθεί η απαιτούμενη άδεια, ανακαλείται η χορηγηθείσα Προέγκριση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Δεν επιτρέπεται η λειτουργία καταστήματος χωρίς την απαιτούμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, ακόμα και στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος υπέβαλε αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Τα καταστήματα που λειτουργούν χωρίς άδεια σφραγίζονται και οι παραβάτες τιμωρούνται κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 2520/40 και της Α1β/8577/83 απ. 6 παρ. 9 Υγειονομικής διάταξης.

Οι επιγραφές με τις οποίες προσδιορίζεται η θέση, η διεύθυνση, η ιδιότητα ή η επαγγελματική δραστηριότητα φυσικού προσώπου, ή η επωνυμία και το αντικείμενο δραστηριότητας, ενώσεως φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου γράφονται υποχρεωτικώς στην ελληνική γλώσσα. Επιτρέπεται επιπρόσθετη αναγραφή της επιγραφής σε άλλη γλώσσα με μικρότερα στοιχεία.

Σύμφωνα με το Ν. 3868/2010 απαγορεύεται το κάπνισμα εντός των καταστημάτων. Επιπλέον υπάρχει υποχρέωση εφοδιασμού του καταστήματος με το προβλεπόμενο βιβλίο αναφορών.


Back to Top

 


 
 1  1
 
 
 
 
ρύθμιση αυθαιρέτων
 
Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης
   
Εξοικονομώ Κατ΄ Οίκον
 
 

1

1

1Updated: