Αρχική Προφίλ - Συνεργάτες Υπηρεσίες Έργα - Μελέτες Κατασκευές Downloads Links Νέα Επικοινωνία

 

 1

COMPOSITE     Civil Engineering

 
ArticleSection

  Print This Page

 Add To Favorites

  
ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4178/2013 ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
 

Αναλαμβάνουμε πλήρως τη ρύθμιση των αυθαίρετων κατασκευών σας
με το Ελάχιστο δυνατό κόστος


Στις 8-8-2013 δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ο νέος Νόμος ρύθμισης αυθαιρέτων Ν.4178/2013, καθώς ο προηγούμενος Νόμος 4014/2011 κρίθηκε αντισυνταγματικός ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου Επικαρατείας. Ο νόμος τίθεται άμεσα σε εφαρμογή με προθεσμία υπαγωγής 18 μηνών.

Σύμφωνα με αυτόν απαγορεύεται η σύσταση οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος (συμβολαιογραφικής πράξης) εν ζωή σε ακίνητα που περιέχουν αυθαίρετες κατασκευές.

Από την απαγόρευση βέβαια εξαιρούνται οι κατασκευές προ του 1955, οι οποίες θεωρούνται νομίμως υφιστάμενες και οι όποιες αυθαίρετες κατασκευές έχουν νομιμοποιηθεί, τακτοποιηθεί ή ρυθμιστεί με παλαιότερες διατάξεις ρύθμισης.

Στις νέες συστάσεις εμπράγματου δικαιώματος απαιτείται πλέον υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού ότι δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή ότι οι αυθαίρετες κατασκευές που υπάρχουν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του παρόντα νόμου.

Νέα στοιχείο είναι η ομαδοποίηση των αυθαιρεσιών σε 5 κατηγορίες.

Στην 1η κατηγορία εντάσσονται κατοικίες κατασκευασμένες προ του έτους 1975, οι οποίες εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης με την πληρωμή μόνο ενός παραβόλου 500€. 

Στην 2η κατηγορία εντάσσονται κατασκευές υφιστάμενες προ της 1-1-1983, οι οποίες εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης με την πληρωμή του ενιαίου ειδικού προστίμου.

Στην 3η κατηγορία εντάσσονται αυθαίρετες μικροπαραβάσεις, οι οποίες εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης με την πληρωμή μόνο ενός παραβόλου 500€. 

Στην 4η κατηγορία υπάγονται οι κατασκευές που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες 1, 2 ή 3 και με την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται η κάλυψη και η δόμηση σε ποσοστό πάνω από 40% και το ύψος σε ποσοστό πάνω από 20%. Η κατηγορία αυτή δύναται να εξαιρεθεί της κατεδάφισης για 30 χρόνια ή και οριστικά μετά την συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου και της εξόφλισης του ενιαίου ειδικού προστίμου.

Στην 5η κατηγορία εντάσσονται οι κατασκευές που δεν υπάγονται σε καμία από τις προηγούμενες και εξαιρούνται της κατεδάφισης για 30 χρόνια μετά την εξόφληση του ειδικού προστίμου ή εξαιρούνται οριστικά αν αγοραστεί επιπλέον συντελεστής δόμησης μέσω της διαδικασίας της Τράπεζας Γης.   

Οι αυθαίρετες κατασκευές που θα δηλωθούν απαλλάσσονται από κάθε είδους άλλο πρόστιμο εκτός του ειδικού που υπαγορεύει ο νόμος, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία κατατάσσονται.

Προϋπόθεση ένταξης είναι να έχει ολοκληρωθεί ο φέρον οργανισμός ή η αλλαγή χρήσης μέχρι τις 28.7.2011 ΟΧΙ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ και να επιτρέπεται η νέα χρήση από τις ισχύουσες χρήσεις γης της περιοχής.

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Για την ένταξη στο ρυθμιστικό νόμο χρειάζεται να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω συστήματος του ΤΕΕ τα παρακάτω δικαιολογητικά από εξουσιοδοτημένο μηχανικό:

1.      Αίτηση Ιδιοκτήτη (με γνήσιο της υπογραφής)

2 .     Υπεύθυνη Δήλωση Ιδιοκτήτη (με γνήσιο της υπογραφής), που να περιέχει τα ατομικά στοιχεία του ιδιοκτήτη, τα στοιχεία του αυθαιρέτου τμήματος που ρυθμίζεται (εμβαδόν, χρήση), την ημερομηνία κατασκευής ή αλλαγή χρήσης, αν πρόκειται για πρώτη ή άλλη κατοικία ή άλλη χρήση και να συνοδεύεται με αποδεικτικά δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες για το χρόνο κατασκευής

3.      Έντυπο Ε9 (πιο πρόσφατο) που εμφανίζεται το ακίνητο

4.       Τεχνική έκθεση μηχανικού περιγραφής αυθαίρετης κατασκευής ως προς το εμβαδόν και τη χρήση της κατασκευής.

αντίγραφα στελέχους οικοδομικής άδειας, τοπογραφικού διαγράμματος, κάτοψης ορόφου όπου σημειώνεται η αυθαίρετη κατασκευή, τομή

5.      Φωτογραφίες όλων των όψεων της αυθαίρετης κατασκευής ή αλλαγής χρήσης

6.        Σχέδια και τοπογραφικό διάγραμμα σε σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ’87 για εκτός σχεδίου περιοχές

7.       Αεροφωτογραφίες ή άλλα δημόσια εγγραφα που να αποδεικνείουν την ημερομηνία κατασκευής

8.        Δελτίο Δομικής Τρωτότητας ή και μελέτη στατικής επάρκειας ανάλογα με τη χρήση

9.    Τεχνική έκθεση Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για χρήσεις εκτός κατοικίας

10.    Παράβολο υπέρ Ελληνικού Δημοσίου

11.    Έντυπο υπολογισμού ενιαίου ειδικού προστίμου 

 

Για τον υπολογισμό του ειδικού προστίμου λαμβάνονται υπόψη ειδικοί συντελεστές αύξησης ή μείωσης ανάλογα με τις παρακάτω κατηγορίες:

-         η ύπαρξη οικοδομικής άδειας

-         η θέση εντός ή εκτός σχεδίου περιοχής

-         η χρήση (βάσει οικοδομικής άδειας)

-         η αλλαγή χρήσης

-         η υπέρβαση δόμησης

-         η υπέρβαση ύψους

-         η υπέρβαση κάλυψης

-         η παραβίαση πλάγιων αποστάσεων

-         η παραβίαση Οικοδομικής Γραμμής σε προκήπιο (πρασιά)

-         ο κοινωνικός συντελεστής

-         η παλαιότητα της αυθαίρετης κατασκευής (αποδεδειγμένη)

-         και οι λοιπές πολεοδομικές και κτιριοδομικές παραβάσεις

 

Τρόποι Πληρωμής Ειδικού Προστίμου

Το πρόστιμο καταβάλλεται με τους παρακάτω τρόπους:

- σε 28 μηνιαίες δόσεις ή 10 τριμηνιαίες για τα ακίνητα κατοικίας

- σε 34 μηνιαίες δόσεις ή 12 τριμηνιαίες για ακίνητα άλλης χρήσης

- πληρομή εφάπαξ με έκπτωση 20% επι του προστίμου.

- έκπτωση 10% επί του προστίμου με πληρωμή του 30% εντός του 1ου εξαμήνου.

- σε 102 μηνιαίες δόσεις ή 17 εξαμηνιαίες σε περίπτωση υπαγωγής εντός του 1ου εξαμήνου εφαρμογής

- σε 84 μηνιαίες δόσεις ή 14 εξαμηνιαίες σε περίπτωση υπαγωγής εντός του 2ου εξαμήνου εφαρμογής

- σε 60 μηνιαίες δόσεις ή 10 εξαμηνιαίες σε περίπτωση υπαγωγής εντός του 3ου εξαμήνου εφαρμογής

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες Διευκρινίσεις και μια Δωρεάν εκτίμηση του ειδικού προστίμου της κατασκευής σας.

 

 

Xρήσιμα Links

-Νόμος 4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/8.8.2013)

 

 
Back to Top

 


 

 1  1
 
 
 
 
ρύθμιση αυθαιρέτων
 
Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης
   
Εξοικονομώ Κατ΄ Οίκον
 
 

1

1

1Updated: